Slovník pojmů

CSS - kaskádové styly

CSS (Cascading Style Sheets) lze chápat jako nadstavbu značkovacích jazyků. CSS kaskádové styly se využívají k formátování obsahu HTML, XHTML a XML dokumentů.

Pomocí CSS lze nadefinovat vlastnosti určitých elementů např. formát textu, nadpisů, pozadí, zarovnání, velikost a font písma, vylepšit vzhled odkazů a mnoho dalších užitečných vlastností.

CSS styly se můžou přidávat přímo do HTML dokumentu, nebo do externího souboru s příponou css (css styly jsou zvlášť a lze je tudíž editovat zcela nezávisle na obsahu stránek).

Použití CSS přináší řadu výhod:

 1. méně objemné stránky - stránky se díky otmu rychleji stahují a zobrazují
 2. přehlednost zdrojového kódu - grafický vzhled dokumentu je oddělen od jeho struktury a obsahu
 3. změna na jednom místě - pomocí CSS lze definovat jednotný vzhled elementu pro celý dokument (pro všechny nadpisy, podnadpisy, všechny odrážky apod.)
 4. možnost alternativních vzhledů - uživatel si může volit mezi různými grafickými vzhledy webu (příslušná volba se uloží a použije pro celý web)
 5. snadný redesign stránek - jednoduchá změna vzhledu (CSS kaskádové styly jsou v odděleném souboru, takže stačí upravit pouze tento soubor)

Dynamické stránky

Stránky, jejichž obsah (nebo vzhled) se mění podle hodnot vstupních parametrů (odvozeno například z adresy stránky) se označují termínem dynamické stránky. Typickým příkladem je výsledek hledání v databázi, dynamicky se měnící menu, či automatické generování statistik, náhledů obrázků apod.

Dynamické stránky jsou někdy označovány pojmem DHTML. Pojem DHTML v sobě zahrnuje Javascript, CSS styly, případně prvky ActiveX, cookies, zvuky apod. Zkratka DHTML se někdy také používá pro označení různé kombinace programovacích jazyků.

Existuje několik způsobů, jak lze vytvářet (generovat) dynamické stránky. Základní přístupy můžeme rozdělit do následujících dvou kategorií:

 1. dynamické stránky generované na straně serveru
 2. dynamické stránky generované na straně klienta

Do první kategorie patří např. PHP, nebo ASP, klasickým představitelem druhé skupiny je například Javascipt. Výhodou stránek vytvářených na straně serveru je jejich nezávislost na prohlížeči. Výhodou stránek vytvářených na straně klienta jsou nižší nároky na datovový přenos.

Flash, flashové animace

Flash je grafický program, který se používá především pro tvorbu internetových animací a prezentací. Někdy je lepší používat XHTML, jindy Flash. Pro web, jehož účelem je vytvořit působivou prezentaci s mnoha interaktivními efekty a zvuky, je lepším řešením Flash. Naopak pro rozsáhlý web s mnoha texty a obrázky je použití Flash animací kontraproduktivní a lepším řešením je čístá XHTML struktura webu.

Flash nemusí být použit k realizaci celého webu - flash animace lze přímo umístit do XHTML stránky. Pro správné zobrazení takové stránky, je nutná instalace Flash pluginu.

Mezi základní vlastnosti Flashe lze řadit:

 1. možnost tvorby animovaných log, reklamních banerů a animovaných menu
 2. lepší propojení s hudbou a zvuky
 3. nižší datová nenáročnost díky vektorové grafice

HTML a XHTML

Jazyk HTML (Hypertext Markup Language) je nejčastější nástroj pro vytváření jednoduchých webových stránek. Je nyní v aktuální verzi 4.01 a dále se již nevyvíjí (platné k datu 1.9.2009). Jazyk HTML je v poslední době stále častěji nahrazován jazykem XHTML.

XHTML je značkovací jazyk, který je blízký HTML, ale se striktnější syntaxí. XHTML bylo vyvinuto pro zvýšení přístupnosti obsahu stránek fulltextovým vyhledávačům i klasickým uživatelům.

Výhody použití jazyku XHTML:

 1. lepší přehlednost kódu
 2. lepší indexování ve vyhledávačích
 3. přístupnost přes PDA a mobilní zařízení
 4. lepší kompatibilita (přizpůsobení se více platformám)

Indexovací robot

Indexovací robot je aplikace, kterou používají fulltextové vyhledávače k indexaci webových stránek. Informace, které si takto uloží lze poté využívat například prostřednictvím uživatelského webového rozhraní.

Robot se pohybuje po internetu přes hypertextové odkazy na stránkách. Jakmile se dostane na web, začne jej načítat a ukládat do paměti. Indexovací robot dokáže prohlížet jen text. Pokud je například popis tlačítek v menu v grafické podobě ve formě obrázků, indexovací robot to nevidí a nemůže text zaidnexovat.

Pokud chceme vyhledávacím robotům říct, které stránky našeho webu si přejeme indexovat a u kterých si jejich indexaci nepřejeme, máme možnost nastavit tuto vlastnost stránky v souboru robots.txt. Jiná možnost jak docílit podobného efektu je využít metaznačky v každé jednotlivé stránce webu.

Javascript - skriptovací jazyk

Javascript se nejčastěji používá pro tvorbu navigačních prvků a složitejších menu, práci s časem a grafické vylepšení některých prvků stránky. Použít jej lze také například pro visuální vylepšení některých prvků na stránce (různé efekty apod.).

Ne každý prohlížeč JavaScriptu rozumí a umí jej správně interpretovat. Existuje také celá řada zařízení (PDA, mobilní telefony), které tuto technologii nepodporují. Proto se snažíme u každé stránky zajistit, aby ji bylo možné prohlížet i bez javascriptu.

Layout - rozmístění prvků na stránce

Pojmem layout je označováno rozmístění základních prvků na stránce. Layout definuje, kde bude umístěno logo, hlavní navigace, hlavní text, fotografie, reklamní služby a další součásti stránky.

Layout lze realizovat různými způsoby. Starší varianta, tabulkový layout, využívá k rozmístění prvků na stránce neviditelné tabulky, často i velké množství tabulek zanořených do sebe.

Novější přístup je layout beztabulkový, který využívá pří formátování stránky CSS styly. Beztabulkový layout je vhodné použít, pokud chceme zvýšit přehlednost kódu, snížit objem stránky, či web optimalizovat pro vyhledávače.

META informace

Meta informace (meta značky) se umisťují do hlavičky stránky a umožňují doplnit některé dodatečné informace do stránek. Značky mohou být použity k předání údajů nejrůznějším typům klientů (fulltextové vyhledávače, internetové prohlížeče).

Každý systém zpracovává pouze ty značky, pro které byl navržen (kterým rozumí). Ostatní ignoruje.

META informace lze použít například pro následující funkce:

 1. definice klíčových slov
 2. popis obsahu stránek
 3. informce o autorovi stránek
 4. informace pro vyhledávací roboty
 5. informace o použitém jazyce
 6. nastavení kódování
 7. způsob cachování obrázků a flash animací
 8. ikona v adresním řádku prohlížeče
 9. automatické přesměrování

MySQL

MySQL je databázový systém, který je tvořen jednou nebo více tabulkami, které jsou tvořeny jedním nebo více řádky a sloupci. V tabulce jsou jednotlivé záznamy (text, čísla, datumy, odkazy apod.).

Systémů SQL existuje celá řada. Například Oracle, Informix či Sybase jako zástupci komerčních řešení určených především pro vysoce náročná prostředí. Druhou skupinou jsou SQL systémy pro použití na běžných serverech, do této skupiny lze řadit systémy MySQL a PostgreSQL.

Mezi výhody použití MySQL se nejčastěji řadí:

 1. využitelnost v C, C++, Java, Perl, PHP, Python, Tcl, Visual Basic, .NET
 2. dostupnost - je šířen zdarma jako Open source
 3. relativně vysoká rychlost
 4. stabilita

PageRank, S-rank, Jyxo-rank

PageRank, S-rank a Jyxo-rank jsou jedny z mnoha z ukazatelů kvality webových stránek, které používají přední fulltextové vyhledávače (gooogle.com, seznam.cz a jyxo.cz). Způsob jejich výpočtu se neustále mění.

Google PageRank je počítán především podle toho, kolik a jak důležitých stránek na tu počítanou stránku odkazuje. Page Rank má každá jednotlivá URL stránka webu. Google PageRank nabývá hodnot 0 až 10.

Podobně jako používá Google PageRank, používá český vyhledávač Seznam.cz hodnotu S-rank. Počítá se zejména z odkazové sítě algoritmem, který zohledňuje jednak odkazy, které na stránku míří, ale i to, kam ze stránky odkazy vedou. Vliv má spoustu dalších činitelů - počet stránek webu, stáří domény, originalita textu na stránkách apod. S-rank nabývá hodnoty 0 až 100.

Přestože je méně důležité než předchozí dvě hodnocení, má na českém webu také svojí váhu. Jyxorank nabývá hodnoty 0 až 220.

PHP - skriptovací jazyk

PHP je programovací jazyk umožňující procedurální i objektově orientované programování. Je určený především pro programování dynamických internetových stránek. Nejčastěji se začleňuje přímo do struktury jazyka HTML či XHTML, což lze výhodně využít při tvorbě webových aplikací.

PHP skripty jsou prováděny na straně serveru a k uživateli je přenášen výsledek jejich činnosti (stránka, obrázek, apod.) a je také vhodný například pro přístup k MySQL, či PostgreSQL databázi. PHP je nezávislý na platformě, skripty fungují bez větších úprav na mnoha různých operačních systémech.

Výhody PHP:

 1. mnoho funkcí v základní knihovně PHP
 2. dobrá dokumentace
 3. multiplatformost
 4. určitá volnost při způsobu zápisu některých funkcí
 5. podpora mnoha databázových systémů
 6. výborná podpora na hostingových službách
 7. existuje mnoho projektů a kódů, které si lze zdarma stáhnout
 8. vynikající, velmi svobodná licence

Nevýhody PHP:

 1. nejednoznačné pojmenování funkcí
 2. horší podpora Unicode
 3. ve standardní distribuci chybí debugovací nástroj
 4. neumožňuje překlad do byte kódu

PSD formát

PSD (Photoshop Document) je formát programu Photoshop od Adobe, který podporuje všechny možnosti Photoshopu. Je určen primárně pro ukládání rastrových obrázků, dokáže však v omezené míře uložit i vektorová data.

Díky těsné integraci mezi produkty Adobe mohou ostatní aplikace Adobe, jako je Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Premiere, Adobe After Effects a Adobe GoLive, přímo importovat soubory PSD a zachovat mnoho vlastností souboru Photoshopu.

Některé další programy také umožnují pracovat s PSD formátem (např. GIMP), někdy však ve velmi omezené míře.

Redakční systém

Redakční systém je nástroj, který lze použít pro tvorbu a správu webových stránek, který umožňuje i laickému uživateli vytvořit vlastní webovou stránku. Takto si je možné poměrně rychle sestavit stránky. Každý redakční systém má ovšem některá omezení.

Redakční systém se skládá nejčastěji z různých modulů (předdefinované šablony vzhledu, možnost vytváření a editace článků, fotogalerie, ankety, diskuzní fóra apod.). Jednotlivé moduly jsou k dispozici zdarma, nebo za zvláštní příplatek. Vzhledem k jednotnému rozhraní modulů lze redakční systém snadno rozšiřovat o další funkce.

Hlavní výhody redakčních systémů:

 1. snadná změna vzhledu stránek prostřednictvím předdefinovaných šablon
 2. obsah stránek lze snadno editovat
 3. možnost dodatečného přidávání dalších modulů

Některá omezení redakčních systémů:

 1. předdefinované šablony vzhledu jsou použity v mnoho jiných prezentacích
 2. různá omezení dané možnostmi konkrétního redakčního systému
 3. složitá optimalizace pro vyhledávače
 4. pro efektivní využití musíme redakční systém nejdříve celý prostudovat a pochopit
 5. redakční systémy bývají zpravidla pomalejší, než obyčejné statické stránky
 6. redakční systém běží na mnoha prezentacích, proto může být méně odolný vůči útokům

Soubor Sitemap - XML mapa stránek webu

Soubor Sitemap umožňuje informovat vyhledávače o adresách URL na webových stránkách, jež jsou dostupné pro procházení. To urychluje indexování stránek a snižuje pravděpodobnost jejich nezaindexování. Soubor Sitemap podporuje Google, Yahoo, Microsoft, Seznam i některé další fulltextové vyhledávače.

Soubor Sitemap nenahrazuje standardní indexaci webových stránek a je pouze doplňkem stávajícího procházení příslušného webu s cílem zvýšení efektivnosti indexace. Zavedením tohoto souboru je větší šance, že robot indexuje všechny stránky webu.

Používaní souboru Sitemap má řadu výhod:

 1. indexují se všechny stránky webu
 2. lze nabídnout vyhledávačům stránky, které má nově zaindexovat
 3. lze nabídnou vyhledávačům další informace o stránkách (čas poslední změny, četnost aktualizací pro jednotlivé podstránky webu a podobně)

Validita stránek

Validita znamená, že kód webových stránek odpovídá určitým pravidlům (pravidla sémantiky a norem). Pravidla pro tvorbu stránek vytváří consorcium W3C (např. pro jazyk XHTML a kaskádové styly CSS). Validita je důležitá především kvůli přístupnosti.

Vytvořit po všech stránkách kvalitní a validní webovou prezentaci není nic jednoduchého, zvláště pokud je zadání webové stránky velmi specifické (některé funkce například průhlednost nelze realizovat tak, aby byla stránka současně validní a současně se správně zobrazila ve všech vyhledávačích - vhodný kompromis se dá ovšem zajistit vždy a pokud např. požadujeme průhlednost, je možné popředí uložit v grafickém formátu, který podporuje průhlednost - např. formát PNG).

Webhosting - prostor pro webové stránky

Webhosting je označení pro službu, kdy sí zákazník pronájímá část prostoru na serveru pro umístění svých webových stránek a zajišťuje některé další služby (emailové adresy, úpravy nastavení webhostingu apod.). Pronajímatel serveru bývá označován jako poskytovatel webhostingu. Aby se uživatelé internetu ke stránkám dostali, je potřeba mít zaregistrovanou vlastní doménu.

Existuje velké množství provozovatelů bezplatného webhostingu. Pokud se jedná o web, kde máte pouze Vaše osobní stránky, či Vaše fotografie, bude pravděpodobně výhodnější freehosting. V tomto případě ale musíte počítat s řadou omezení a kvalita nabízených služeb nemusí být vždy vyhovující (negarantovaná dostupnost stránek, reklamí banery, omezený prostor, nižší rychlost načítání stránek).

Pokud požadujete vynikající dostupnost Vašich stránek s technickou podporou a pravidelným zálohováním, je placený hosting, stejně jako kvalitní webdesignérské studio nutností. Placené webhostingy se liší jak cenou, tak i paletou služeb, které konkrétní firma k webhostingu nabízí.

W3C

W3C je mezinárodní sdružení, které se skládá z několika stovek menších komerčních společností a akademických organizací.

Hlavním úkolem W3C je dohlížet na vývoj nových internetových standardů. Před založením konsorcia nabízely různé firmy různé upravené verze jazyka HTML které byly nekompatibilní s verzemi od ostatních výrobců. Konsorcium sjednotilo verze od různých výrobců a dohodlo se s nimi na základních principech a komponentách nových standardů.

W3C se skládá z několika stovek komerčních společností a akademických organizací.

Mezi standardy, které W3C vyvíjí patří například:

 1. XHTML(Extensible HyperText Markup Language)
 2. CSS (Cascading Style Sheets)
 3. XML (Extensible Markup Language)
 4. DOM (Document Object Model)
 5. RDF (Resource Description Framework)

Copyright © 2009 - 2018: Václav Gerla. Všechna práva vyhrazena. Administrace stránek
Přebírání textů a obrázků z těchto stránek je zakázáno!